Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας στον κλάδο της Φιλοξενίας

Η συμβουλευτική μας ομάδα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο διαθέτει εμπειρία στον κλάδο της Φιλοξενίας αλλά και ευρεία γνώση της τεχνολογίας λόγω της εμπειρίας μας σε θέματα ασφάλειας σε πολλούς κλάδους. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου(risk management), του κέντρου λειτουργιών ασφαλείας (security operations center), incident response, managed detection και response, managed SOC σαν υπηρεσία και επαγγελματίες ασφάλειας για τη διαχείριση των τεχνολογιών σας, εξυπηρετώντας όλες τις πτυχές του κλάδου της φιλοξενίας.

Ενεργοποιώντας την κυβερνοασφάλεια στην φιλοξενία, στόχος είναι να μην  επηρεάζεται η ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών. Κατανοούμε ότι οι επιχειρήσεις φιλοξενίας αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις στην προστασία των δικτύων και των ευαίσθητων δεδομένων τους, λόγω της πολυπληθούς παρουσίας τους παγκοσμίως. Αυτό, αυξάνει την πολυπλοκότητα της προστασίας από απειλές στον κυβερνοχώρο, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο site της επιχείρησης. Είναι σαφές  ότι οι κακές υπηρεσίες οδηγούν σε κακή αξιολόγηση και απώλεια εσόδων.

Δυνατότητες Κυβερνοασφάλειας στην Φιλοξενία

 • Ανάλυση των απειλών που αντιμετωπίζει ο κλάδος της Φιλοξενίας
 • Εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών πρακτικών και μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνου
 • Δημιουργία στρατηγικών για την αντιμετώπιση των παρατηρούμενων κινδύνων στα συστήματα της Φιλοξενίας
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δυνατοτήτων κυβερνοασφάλειας των επιχειρήσεων
 • Προσδιορισμός των σημαντικών επιχειρησιακών προκλήσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τα Ξενοδοχεία.
 • Εξέταση του αντίκτυπου που θα έχει η οργάνωση κυβερνοασφάλειας σε όλο το μήκος και πλάτος του Ξενοδοχείου σας.
 • Αξιοποίηση των ρυθμιστικών οδηγιών και των προτύπων του κλάδου Φιλοξενίας σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, για την υποβοηθητική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.
 • Χρησιμοποίηση σεναρίων κυβερνοασφάλειας για τη μέτρηση συστημικών κινδύνων στα χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα των ξενοδοχείων
 • Εφαρμογή βασικών εμπειριών που αποκτήθηκαν από πραγματικές εκδηλώσεις κυβερνοασφάλειας, ώστε να αναπτυχθούν πιο ισχυρές αρχιτεκτονικές κυβερνοασφάλειας

 

ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ στην ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
 • Αξιολόγηση και συμμόρφωση κατά PCI DSS
 • Vulnerability assessment και penetration testing
 • Physical security testing και social engineering testing
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 • Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης στην Ασφάλεια
 • Αναβάθμιση πολιτικών για τις οικονομικέ υπηρεσίες
 • Cyber Security leadership
 • Ευαισθητοποίηση για εκπαίδευση, επιμόρφωση και έλεγχο
 • Penetration Testing
 • Δημιουργία πολιτικών και διαδικασιών
 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης περιστατικών
 • Διαχείριση συμβάντων

 

 • ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΛΑΛΕΙΑΣ στην ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
 • Αξιολόγηση των τρωτών σημείων της επιχείρησής σας και εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού για την προστασία και την πρόληψη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
 • Οι λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) Firewalls, Advanced endpoint protection software, DDoS appliances, PCI compliance, Data Loss Prevention και άλλα.
 • Εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέματα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ώστε να αναγνωρίζουν απειλές phishing και όποιες άλλες κακόβουλες επιθέσεις.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Τα ξενοδοχεία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε απειλές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, διαθέτοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα πολύτιμα δεδομένα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε στον σχεδιασμό σας για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, βοηθώντας σας να προστατεύσετε την επιχείρησή σας, να χτίσετε εμπιστοσύνη και να μειώσετε τους νομικούς σας κινδύνους.

Σπάνια γίνεται λόγος στον κλάδο της φιλοξενίας για κυβερνοασφάλεια, οι εσωτερικές επιθέσεις εμπιστευτικών πληροφοριών είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και πιο δύσκολο να εντοπιστούν σε σχέση με τις συμβατικές επιθέσεις από εξωτερικούς hackers. Οι υπεργολάβοι ξενοδοχείων και φιλοξενίας, οι θυγατρικές και οι συνεργάτες, έχουν επίσης συχνά πρόσβαση στη βάση δεδομένων πελατών σας. Αυτό, θέτει το ξενοδοχείο σας σε πρόσθετους κινδύνους παραβιάσεων και διαρροών δεδομένων. Τα ξενοδοχεία, δυστυχώς, είναι πρωταρχικοί στόχοι για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει υψηλού προφίλ παραβιάσεις της κυβερνοασφάλειας σχεδόν σε κάθε μεγάλο ξενοδοχείο και επιχειρήσεις φιλοξενίας που διατηρούν λεπτομερή αρχεία για κάθε πελάτη και τις προτιμήσεις του. Αυτού του είδους τα δεδομένα είναι απίστευτα πολύτιμα για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να μιμηθούν τους πελάτες σας, οδηγώντας σε κλοπή ταυτότητας και επιθέσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς των πελατών σας.